HERBAL HOTLINE

Heb je een prangende vraag over de geneeskracht van planten?
Wil je hulp bij het opstarten van je eigen kruidenapotheek?
Wat te doen met al die paardenbloemen of brandnetels in je tuin?

Hoe kun je jezelf in deze tijd het beste ondersteunen met kruiden?
Met welk kruid kun je jouw lieftallige dierenvriend ondersteunen?

 

DE HERBAL HOTLINE IS NU GEOPEND!

Na het verschijnen van mijn boek The Plant Pharmarcy kreeg ik geregeld vragen over hoe je jezelf het beste kunt ondersteunen met kruiden. Ik merkte daarnaast dat er een behoefte leek te bestaan voor een plek waar men terecht kan om advies te krijgen rondom het beginnen van een eigen kruidenapotheek en het ontvangen van support om de natuurlijke weg te bewandelen gesteund door de geneeskracht van planten.

Ik ontving de vragen en beantwoordde ze met liefde. Echter de vragen werden er meer en meer. Daarnaast gingen ze ook niet alleen meer om het supporten van een menselijk lichaam met kruiden, maar of ik kruidenondersteuning zou kunnen bieden voor meer dan menselijke wezens. En zo was ik druk met beantwoorden, onderzoeken, supporten en het samenstellen van kruidentheeën. Dat zijnde en gepaard gaande met de nieuwe realiteit waarin we ons bevinden bracht mij tot dit concrete aanbod van de Herbal Hotline.

Mijn missie met deze hotline is het belichten van ieders aangeboren, intuïtieve vermogen om samen te werken met de natuurlijke wereld. Waardoor je vele dierbare vriendschappen kunt leren sluiten met de leden van het plantenrijk. En waardoor je ontdekt dat ook in jou een geboren kruidenmens leeft. Ik kan je op weg helpen. Meer vertellen over de toepassing van plant medicijnen. Je context bieden. De drempel verlagen of misschien zelfs wegnemen. Ik kan jou of je lieftallige gezelschapsdier ondersteunen op een individueel en persoonlijk kruidenavontuur.

Dus loop je al langere tijd rond met een gevoel dat je meer wilt weten over hoe je jezelf of een ander dier kunt ondersteunen met de voedende en genezende kracht van planten? En heb je een prangende vraag die steeds terugkomt en die je aan mij zou willen stellen? Nu is de tijd, want ik ben er voor je met een luisterend oor en een koffer gevuld met mijn eigen ervaring met de genezende kracht van planten.

Zie voor meer informatie of het boeken van een tijdsslot:
30 min
60 min

Mijn grote dank gaat uit naar mijn lieve mede kruidengenoten en supporters die mij hebben ondersteund tijdens deze realisatie, met name mijn lieve ouders Astrid en Harry Kreischer, Anouk Hermanides, Joost van Beek, Geertje Couwenbergh en Jonathan van Alteren.

Nooit meer eindeloos welbedoelde alternatieve websites en seniorenblogs uitpluizen om wat kruidenadvies te krijgen: Lisette is mijn herbal go-to place!
Geertje Couwenbergh

Do you have a pressing question about the healing power of plants?
Do you need help starting your own herbal pharmacy?
What to do with all those dandelions or nettles in your garden?
How can you best support yourself with medicinal herbs?
What herb can I use to support my dearest companion animal?

THE HERBAL HOTLINE IS NOW OPEN!

After the publication of The Plant Pharmarcy, I regularly received questions on how you can support yourself with herbal medicine. I also noticed that there seemed to be a need for a place where people can go to to get advice about starting their own herbal pharmacy and receiving guidance to walk the natural way supported by the healing power of plants.

I received the questions and answered them with love. However, the questions became more and more. In addition, they were no longer just about supporting a human body with herbs, but whether I could provide herbal support for more than human beings. And so I was busy answering, researching, supporting and composing herbal teas. That plus navigating this new reality brought me to offering this Herbal Hotline.

My mission with this hotline is to highlight everyone’s innate, intuitive ability to interact with the natural world. Through which you can learn to make many precious friendships with members of the plant realm. And through which you discover that you too carry inside an innate herbal wisdom. I can get you started. Tell us more about the application of plant medicines. Provide you with context. Lowering or perhaps even removing the threshold. I can support you or your companion animal on an individual and personal herbal adventure.

So have you been walking around with a sense that you want to know more about how you can support yourself or another animal with the nourishing and healing power of plants? And do you have a pressing question that keeps coming back that you would like to ask me? Now is the time, because I am here for you with a listening ear and a suitcase filled with my own experience with the healing power of plants.

For more information or to book a time slot, check out:
30 min
60 min

Our talk can be in Dutch or English.

A big thank you to my lovely fellow herbalists, friends and believers who have supported me during this realization.

“No more endlessly searching on well-meaning alternative websites and senior blogs to get some herbal advice: Lisette is my herbal go-to place!”
Geertje Couwenbergh