OVER

'Het leven is net zo dierbaar voor een stemloos schepsel als voor de mens. Zoals de mens gelukkig wil zijn en bang is voor pijn, zoals hij wil leven en niet wil sterven, geldt dat ook voor andere schepsels.' De dalai lama

Op 1 november 1981 zag ik het levenslicht. Later werd deze dag uitgeroepen tot Wereld Veganisme Dag. Terugkijkend heb ik het gevoel dat ik al jong wist dat het mijn missie in leven zou worden om het potentieel achter het veganisme en de waarden die het meedraagt een gezicht te geven in de wereld. Mijn aangeboren aard voor details, verlangen naar groei en eeuwige zoektocht naar waarheid hielpen me vanaf mijn tiende door het leven te navigeren en brachten me uiteindelijk bij de plantaardige keuken. Deze keuken en de veganistische levensstijl leken antwoorden te geven op grote vraagstukken waarmee ik rondliep en in 2001 omarmde ik dan ook een leven volledig ondersteund door de kracht van planten. Het veganisme werd een intentieverklaring om iedere dag op te staan en een beter mens te zijn, om lijden in de wereld te verminderen en om samen te werken met Moeder Aarde. Deze keuze tekende mijn levenspad en vormde mijn carrière. Ik studeerde aan de Styling Academie, volgde een opleiding Yoga & Ayurveda en trainde zo’n 6 jaar intensief met een Taoïstische Qi Gong Meester. Ik schreef ondertussen boeken (waaronder Ecofabulous Koken, The Plant Pharmacy, MAN.EAT.PLANT. en DOG.EAT.PLANT.), verdiepte me in zeewier, leerde omgaan met een camera, richtte diverse vegan bedrijven op, zoals een cupcake bakkerij (Rosie and the Cupcake Factory, een ecofabulous platform (Veggie in Pumps) en co-founde The Dutch Weed Burger, en Floral Nectar for Honeys, mocht de Vegan Award en Trendwatcher of the Year Award in ontvangst nemen en gaf talloze lezingen en interviews. Allen met de missie om de helende en voedende kracht van het plantenrijk in de spotlight te zetten en mensen te inspireren dieren te omarmen als onze naasten. Gedurende dit pad groeide mijn verlangen om meer te leren over die bijzondere groene plantenvrienden. Planten hadden me immers alweer zoveel jaren verleid, geprikkeld, uitgedaagd en gevoed. Groot en sterk was ik erdoor geworden. Voelde ik me down, had ik griep of was ik snotverkouden, dan waren het de planten die me er weer bovenop hielpen. Dit verlangen bracht me bij de opleiding Kruidengeneeskunde, waardoor ik mijn kennis rondom de geneeskracht van planten kon verdiepen. En dat bleek het begin van een intieme reis en een continu proces van leren, ontdekken en ervaren op gebied van heling en gezondheid. Niet alleen op het gebied van wetenschappelijke informatie, maar vooral op dat van gevoel en intuïtie. Mijn leven en werk zijn inmiddels geïnspireerd geraakt door het gegeven dat planten ons ademen, voeden en kunnen helen. Ze verdíénen een hoofdrol in ons leven. En met mijn werk hoop ik de plant haar rechtmatige plek in de wereld terug te geven en de spotlight te richten op haar mogelijkheden als overheerlijk hoofdingrediënt in de keuken en ondersteunend medicijn door de seizoenen.

Met de planten op ons bord en dieren aan onze zijde hebben we alle antwoorden tot onze beschikking op de grote wereldse vraagstukken en hebben we de mogelijkheid te bouwen aan een harmonieuze toekomst in samenwerking met Moeder Aarde.

“Lisette haar kennis over de kruiden en haar unieke holistische visie op het leven maken haar zo’n docent die je maar eens per leven ontmoet.” Anouk Hermanides

TESTIMONIALS

“Lisette’s knowledge of the herbs and her unique holistic view on life make her such a teacher that you only meet once a life.” Anouk Hermanides

I was born on the 1st of November, 1981. Later on this day was declared as World Vegan Day. Looking back, I have the feeling that I knew from an early age that it would be my mission in life to shine a light in the world on the potential of veganism and the values it carries. My innate nature of details, desire for growth and eternal search for truth helped me navigate through life from the age of ten and eventually brought me to the plant based kitchen. This kitchen and the vegan lifestyle seemed to provide answers to major issues I was pondering on. In 2001 I wholeheartedly embraced a life fully supported by the power of plants. Veganism became a declaration of intent to stand up every day and be a better person, to reduce suffering in the world and to work with and for Mother Earth. This choice marked my life path and formed my career. I studied at the Styling Academy, followed a Yoga & Ayurveda course and trained intensively for about 6 years with a Taoist Qi Gong Master. In the meantime I wrote books (including Ecofabulous Cooking, The Plant Pharmacy and MAN.EAT.PLANT.), immersed myself in wonderful world of seaweed, learned to handle a camera, founded various vegan companies, such as a cupcake bakery, an ecofabulous platform (Veggie in Pumps) and The Dutch Weed Burger, received the Vegan Award and Trend Watcher of the Year Award and gave numerous lectures and interviews. All with the mission to put the healing and nourishing power of the plant kingdom in the spotlight and to inspire people to embrace animals as our loved ones. During this path my desire grew to learn more about those special green plant friends. Plants had already seduced, stimulated, challenged and nourished me for so many years. Because of them I had grown big and strong. If I felt down, if I had the flu or if I had a cold it were the plants that helped me heal. This desire brought me to study herbal medicine, which allowed me to deepen my knowledge about the healing powers of plants. And that turned out to be the start of an intimate journey and a continuous process of learning, discovering and experiencing in the field of healing and health. Not only on a scientific level, but especially in the area of intuition. My life and work have since been inspired by the fact that plants breathe, feed and heal us. They deserve a leading role in our lives. And with my work I hope to return the plant to its rightful place in the world and to focus the spotlight on her possibilities as a delicious main ingredient in the kitchen and a supportive medicine through the seasons.

With the plants on our plates and animals on our side, we have all the answers at our disposal to the major worldly issues and we have the opportunity to build a harmonious future in collaboration with Mother Earth.