Over het doen van proeven op niet menselijke diersoorten

We are all of us guests on this planet And with guests — you know how it is Some are nice and some are tiresome And some behave as if they were hosts And even as they die they believe  That they have owned the sun and the air and the history that took place Even before they were born.‘ – Stefan Themerson (uit ‘Political Animal Voices’ van Eva Meijer)

We hebben het er niet vaak over. Of…ik deel relatief minder over dit onderwerp. Ik schakel tussen bewustwording, het lijden van dieren in de bio-industrie, de teloorgang van de natuurlijke wereld om ons heen, opnieuw bewustwording, de mens die maar neemt en neemt en neemt, visssen, melk, bont, wol en honing, hoe weer onderdeel te worden van de cirkel, de genezende en voedende kracht van planten, veganisme, holistische gezondsheidsperspectieven, het beschermen van de oceaan, ons gouden potentieel en ga zo maar door. Ietsje minder over het doen van proeven op dieren. Maar dat is achter de schermen wel anders en mijn hart bonst en breekt er niet minder voor. Vanuit diverse heldere en bewuste perspectieven koos ik er 18 jaar geleden voor moderne, allopathische medicijnen in de wilgen te hangen. Geen pil, geen antibiotica, geen paracetamol, geen…noem maar op. Ik schrijf hier uitgebreid over in mijn boek The Plant Pharmacy en kom met prachtige plantaardige alternatieven. Noem me bevoorrecht, want ik bleek in staat deze keuze te maken (waren het de planten, goede voeding, Yoga, Qi gong, sterke genen waardoor ik er keer op keer weer bovenop kwam?). Tuurlijk bestaat altijd het wat als scenario. Gelukkig ben ik daar nog niet in terecht gekomen. Ik besef me ook maar al te goed dat niet iedereen zich in mijn positie bevindt en dit is dan ook verre van een oordeel naar diegenen die nog afhankelijk zijn van dit soort medicijnen. Ik begrijp het, ze zijn er. Lichaam, ziekte, gezondheid, het is super complex. Ik maakte die keuze toen omdat ik niet meer betrokken wilde zijn bij of mee wilde betalen aan een aantal zaken die mijn hart braken en ik het avontuur met de helende kracht van de natuur aan wilde gaan. Mijn schrijven echter nu en hier gaat over de industrie erachter. Het is namelijk een industrie die gebouwd is op de overtuiging dat genezing van het menselijke soort het lijden en doden van andere wezens rechtvaardigt.

Het martelen, mishandelen, vergiftigen, pijnigen en doden van andere diersoorten, omdat het menselijke soort inzicht wil krijgen in zijn eigen lichaam, ziektes, genezing en de werking van allerlei middelen van cosmetica tot medicatie (ook voor huisdieren!) is een fenomeen waar ik mijn hoofd en hart niet omheen krijg. We zijn een slim soort dier. We hebben de meest wonderlijke creaties op onze naam staan, maar we kunnen niet zonder het doen van proeven op andere diersoorten? Ik geloof dat niet. We kunnen dat wel en wat er nodig is, is aandacht en wilskracht. Er bestaan al goede voorbeelden van hoe het anders kan. De laatste jaren zijn er steeds meer alternatieven voor dierproeven, zoals het gebruik van computerprogramma’s bij onderwijs en onderzoek. Alternatieven die vaak een betere voorspellende waarde geven dan het werken met proefdieren. Goed nieuws, en tegelijk worden er nog altijd maar liefst 2 miljoen proefdieren jaarlijks gedood in Nederlandse en Belgische proefdiercentra. Zo’n 2 miljoen, jaarlijks! (Oh en 100 miljoen wereldwijd!!). Wat mij betreft is 1 er al 1 teveel – rat, muis, hond, aap. Ow en we kunnen zo anders. Wanneer we ons met man en macht focussen en onze briljante aandacht richten op het ontwikkelen van medicijnen voor de genezing van menselijke ziektes, waarbij het onze oprechte intentie is om samen te werken met de natuur en andere diersoorten niet nodig zijn, omdat we lijden willen verminderen, en niet geloven dat door andere soorten te laten lijden de mens mag zegevieren, dan is een dierproefvrije wereld vandaag nog de realiteit. Of zoals James Green (herborist) eens zo krachtig schreef: ‘I don’t see how the carnage and abuse of non-human species will somehow render human beings more healthy and happy (…). I suggest growing a garden instead or adopting a puppy. Focus on life, nourishment and health; deep insight and appropriate knowledge will follow’.

Wil je ook dat er een einde komt aan het doen van testen op niet menselijke diersoorten en wil je meer informatie over dierproefvrije producten, zie dan: Anti Dierproeven Coalitie, Stichting Proefdiervrij en Animal Rights en spreek je uit naar organisaties die nog onderdeel zijn van dit brute fenomeen zoals de Hartstichting. Wetenschappelijke argumentatie? Dr. André Menache, veterinair chirurg en wetenschappelijk adviseur van de ADC, legt hier uit welke argumenten je kunt gebruiken tegen dierproeven vanuit een wetenschappelijke invalshoek. En hier vind je de (ontzettend schaamtelijke) statement over het doen van proeven op dieren van de overheid.

Als je twijfelt bij een product of medicijn of het wel of niet op dieren is getest, benader het betreffende bedrijf en vraag om een statement. Als er de volgende keer weer een lieve grijze duif voor de deur staat met een rammelende collectebus en je voelt je overvallen en schuldig om niet te geven omdat hij/zij zulke lieve ogen heeft en je niet als een asshole wilt overkomen die niets geeft om zieke mensen, ga het gesprek aan. Leg je zorgen uit en vraag om een statement op dit vlak. Herinner je dat het niet gaat om die lieve grijze duif met zijn/haar beste intenties (of jouw ongemak), maar om het systeem dat je zou ondersteunen wanneer je geld zou geven.

Het is een mooi gegeven dat we niet ziek willen zijn (al zou het nog mooier zijn als de focus kwam te liggen op een gezond lijf en het behouden ervan) en er alles aan willen doen om te genezen. Het is een mooi gegeven dat er organisaties zijn die zich inzetten voor het hart, om kanker te genezen, en noem maar op. Het gaat me dan ook niet om de organisaties zelf (al ben ik het niet altijd eens met hun visie op ziekte en gezondheid – maar dat is een ander verhaal) en hoogstwaarschijnlijk hebben de betrokkenen de beste intenties. Het gaat me om het systeem wat erachter schuilgaat, het onbewustzijn waar vanuit gewerkt wordt en het idee dat wij als mensheid meer waard zijn dan andere diersoorten op deze planeet. We zijn hier allemaal te gast, ademen dezelfde lucht en kijken naar dezelfde hemel.

Informeer jezelf en spreek jezelf uit als je kunt. Mocht je vandaag in het ziekenhuis belanden (wat ik niet hoop of wens, maar ik vermoed dat deze vraag opkomt) en je bent afhankelijk van de medicatie die wordt voorgeschreven omdat je leven er van afhangt…neem het met beide handen aan, wees ontzettend dankbaar en eenmaal thuis doe er alles aan om ervoor te zorgen dat er vandaag nog een einde kan komen aan het doen van proeven op dieren en het krijgen/behouden van een gezond lijf.

Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Just as one wants happiness and fears pain, just as one wants to live and not die, so do other creatures.
The Dalai Lama

(Deze post was in 2019 een reactie op het Metro artikel over de Hartstichting die het doden van 170 honden rechtvaardigt en gaat niet over moderne medicatie zelf, daar ga ik uitgebreid op in in mijn boek The Plant Pharmacy. Gezien onlangs onderzoekers apetrots meedeelden dat ze dieren gaan besmetten voor het algemeen belang ivm Covid-19, leek dit artikel me voor herhaling vatbaar.)


ABOUT ANIMAL TESTING

We are all of us guests on this planet And with guests – you know how it is Some are nice and some are tiresome And some behave as if they were hosts And even as they die they believe  That they have owned the sun and the air and the history that took place Even before they were born.‘ Stefan Themerson (from ‘Political Animal Voices’ by Eva Meijer)

We don’t talk about it often. Or … I share relatively less on this subject. I switch between awareness, the suffering of animals in the meat and dairy industry, the demise of the natural world around us, creating awareness, humans who just take and take and take, fish, milk, fur, wool and honey, how to once again become part of the whole, the healing and nourishing power of plants, veganism, holistic health perspectives, protecting the ocean, our golden potential and so on. A little less about the reality of animal testing. However that is different behind the scenes and my heart is not beating and breaking any less for this. 18 years ago, from various clear and conscious perspectives, I decided to ditch modern, allopathic medicines. No pill, no antibiotics, no paracetamol, no … you name it. I write about this extensively in my book The Plant Pharmacy and come up with wonderful natural alternatives. Call me privileged, because I was able to make this choice (were it the plants, good nutrition, Yoga, Qi gong, strong genes that kept me staying strong and healthy again and again?). I am well aware that not everyone is in this position and I am far from being judgemental to those who still depend on this type of medicine. I made that choice then because I no longer wanted to be involved with or contribute to a number of things that were breaking my heart and wanted to go on an adventure with the healing powers of nature. However, my writing now and here is about the industry behind it. The intentions. It is an industry based on the belief that the healing of the human species justifies the suffering and killing of other beings.

Torturing, assaulting, poisoning, harming and killing other species of animals, because the human species wants to gain insight into its own body, diseases, healing and the functioning of all sorts of products from cosmetics to medication (also for pets!) is a phenomenon around which I cannot wrap my head and heart. We are a smart kind of species. We have the most wonderful creations to our name, but we cannot do without testing on other animals? I do not believe this. We can do this and what is needed is attention and willpower. Several good examples of this are already out there. In recent years there have been more and more alternatives to animal testing, such as the use of computer programs in education and research. Alternatives that often provide better outcome than working with laboratory animals. Good news, and at the same time more than 100 million laboratory animals are killed every year. 100 million, annually! For me, 1 is 1 too many – rat, mouse, dog, monkey. We don’t have to do this. We just do not. When we focus with all our might our brilliant attention on developing medicines for the cure of human diseases, and our sincere intention is to work with nature and other animal species are not needed because we want to reduce suffering, and do not believe that by allowing other species to suffer, humans can triumph, then a world free from animal testing can be the reality today. Or as James Green (herbalist) once wrote so vigorously: ‘I don’t see how the carnage and abuse of non-human species will somehow render human beings more healthy and happy (…). I suggest growing a garden instead or adopting a puppy. Focus on life, nourishment and health; deep insight and appropriate knowledge will follow.

If you also want the testing on non-human animals to come to an end and you want more information about products and medicines that are free from this, see this article. And speak out to organisations that are still part of this brutal phenomenon. Many organisations in the health department – like the heart foundation – use donation money to fund the testing on and killing of animals.

Want scientific argumentation? Dr. André Menache, veterinary surgeon, explains in this video what arguments you can use against animal testing from a scientific perspective.

If you have doubts about a product or medicine and whether or not it has been tested on non-human animals, approach the relevant company and ask for a statement.

The next time a sweet person rings your doorbell with a rattling collecting box and you feel guilty for not giving because he/she has such sweet eyes, start the conversation. Explain your worries and ask for a statement on this matter. Remember that it is not about that sweet being on your doorstep with his/her best intentions (or your inconvenience), but about the system that you would support if you gave money.

It is a beautiful thing that we do not want to be sick (although it would be even better if we focused on a healthy body and maintaining it) and want to do everything to heal. It is a beautiful thing that there are organisations that are committed to the heart, to cure cancer, and so on. I am not concerned about the organisations themselves (although most of the time I do not agree with their vision on health and disease) and it is most likely that those involved have the best intentions. I am concerned with the system behind it, the unconsciousness from which it works and the idea that we as humanity are worth more than other species on this planet. We are all guests here, breathing the same air and looking at the same sky.

Inform yourself and speak out if you can. If you end up in the hospital today (which I do not hope or wish, but I suspect this question will arise) and you depend on the medication that is prescribed because your life depends on it … take it with both hands, be extremely grateful and once at home do everything in your power to ensure that animal testing can end today and become/stay healthy.

Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Just as one wants happiness and fears pain, just as one wants to live and not die, so do other creatures.‘  The Dalai Lama

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.