WORLD VEGAN DAY

Er is een dans mogelijk tussen wat we ‘de wereld’ of de samenleving noemen en wat de aarde is. Met de laatste zijn we verbonden; een complex weefwerk waarin lucht, vuur, water en aarde bewegen, uitwisselen en al scheppend de dieren, de planten, de stenen voortbrengen. Oftewel het leven mogelijk maken. Als menselijke wezens zijn we verweven in dit tapijt van leven, afhankelijk van de wetten van het geheel.

De samenleving is een ander complex systeem, dat zijn eigen set aan regels, dualiteit en verhalen voortbrengt. ‘De wereld’ waar wij geboorte aan geven en wat vervolgens een eigen leven kent. Een die ik zou willen omschrijven met de woorden van mijn partner, namelijk als een complex systeem waarbinnen elementen met een bepaald gedrag met elkaar interacteren. Echter valt het gedrag van het totale systeem niet te verklaren aan de hand van het gedrag van de individuele elementen. Toch kunnen we ook hier bij een essentie komen.

Omdat we verbonden zijn met de eerste, kunnen we in en uit de ander bewegen. Als een dans, een sierlijke, gevoed door liefde en vriendelijkheid. Dit dankzij een derde niveau waar we op in kunnen tappen en wat we kunnen trainen door te luisteren, en dat is bewustzijn.

En dus in deze complexe tijden, waarin meningen en harde stemmen onze zachte en ware essentie vertroebelen en het leven van veel wezens en de natuurlijke wereld bepalen, hoop ik dat we ons kunnen herinneren waar we vandaan komen, wat ons bindt, naar wat we zullen terugkeren, de dans die mogelijk is en de geschenken en tools die we hebben. Dat we tussen geboorte en dood twee keuzes hebben met die geschenken en tools; we kunnen ermee vernietigen of het leven ondersteunen. Ik hoop dat we voor het laatste kiezen, met elke ademhaling en elke stap die we vooruit gaan. Ik heb het diepe geloof, weten en vertrouwen dat we dat kunnen, omdat we ten allen tijden en in iedere situatie weer bewust kunnen worden. Door te ontspannen, rustig te ademen en steeds een beetje beter te luisteren. Het is ook mijn eigenlijk persoonlijke beoefening, iedere dag opnieuw.

En terwijl we naar Wereld Veganisme Dag bewegen op 1 november denk ik aan het normen en waarden palet van dit bijzondere -isme en de tool die het is. Veganisme is namelijk dat voor mij: een hulpmiddel in dat complexe systeem van een samenlevening om te bouwen, lief te hebben, te eren, te respecteren en het leven, al het leven, te ondersteunen.

Een hele mooie World Vegan Day!

PS: Op onze MAN.EAT.PLANT. blog vind je een feestelijke CHOCOLADE ZEEWIER TAART. De perfecte taart op deze bijzondere dag mee te vieren.

 


WORLD VEGAN DAY

There is a dance possible between what we call ‘the world’ or society and what is Earth. The latter is what we are bound to; a complex tapestry in which air, fire, water and earth move, exchange and co-create, bringing forth animals, plants, stones… bringing forth beauty, bringing forth life. As human beings, we are woven into this tapestry of life, dependent on the laws of the whole.

Society is another complex system, bringing forth its own set of rules, duality and stories. ‘The world’ to which humans give birth and which has a life of its own. A system in which elements with a certain behavior interact with each other, but the behavior of the total system cannot be explained by the behavior of the individual elements thus my love Jonathan.

Because we are bound to the first, the Earth, we can move in and out of the other, society. Like a dance, a graceful one, fuelled by love and kindness. Thanks to the gift of awareness, a third plane we can learn to tap into, among other things by listening.

So during these complex times, in which opinions and hard voices cloud our gentle essence and determine the lives of many beings and the natural world, I hope we can remember where we come from, what binds us, to what we will return, the dance that is possible and the gifts and tools we have. That in-between our birth and death have two choices with those gifts and tools: to destroy, or… to build and support life. I hope we choose the latter, with every breath and every step we move forward. I have this deep belief and faith that we can. By relaxing, breathing and listening. It is my own personal training, every single day.

And veganism to me is just that. A tool to, in the complex system we call society, build, love, honor, respect and support life, all life.

Happy World Vegan Day!

Much love and health,
Lisette
PS: Over at MAN.EAT.PLANT. you will find a FESTIVE CHOCOLATE & SEAWEED CAKE, the perfect cake to celebrate this wonderful day with.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.