VEGAN BONE BROTH QUEST

(EN below) Dit is een bericht en een verzoek van mijn goede vriendin Maartje Borst en mijzelf.

Zoals je waarschijnlijk wel goed weet, zijn Maartje en ikzelf grote liefhebbers van planten als voedsel en medicijn en we zijn allebei diep geworteld in de vegan levensstijl. Veganisme is voor ons geen label of dieet, zoals sommigen het beschrijven, maar een intentie om minder kwaad en meer goed te doen voor alle wezens die dezelfde lucht ademen op deze prachtige planeet dat we thuis noemen. Diegenen die denken dat veganisme een te beperkt concept is om betekenis vanuit te geven aan leven, willen we uitdagen om dieper te graven. Wanneer iets verandert van voedsel naar een levend en liefhebbend bewust wezen, verandert alles. Het verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt, naar je eigen lichaam, hoe je het voedt en geneest en hoe je door het leven navigeert.

Dankzij veganisme ben ik persoonlijk diep en ver gegaan, heb ik jarenlang intensief getraind met een taoïstische leraar, geleerd wat medisch Qi Gong kan doen en radicale genezing zien gebeuren zonder enig gebruik van dierlijke producten (zoals iemand die zijn gebroken rug genas via innerlijke martial arts – een soort van probeer dit niet thuis, maar het is wel mogelijk!). Waar er wil is, is een weg.

Dankzij veganisme hebben zowel Maartje als ik prachtige dingen zien gebeuren binnen het eetbare en medicinale plantenrijk. Waarom dit geen wijdverbreid en algemeen bekend weten is? En waarom er zoveel wantrouwen is als het gaat om het eten van alleen planten en het gebruik van kruiden voor medicinale doeleinden? Omdat niet veel mensen het zich afvragen en omdat we hebben we geleerd wat anders te geloven dankzij de grote en krachtige systemen die geld als hun belangrijkste aandeelhouder hebben.

Als iets echt ophoudt een optie te zijn, word je heel creatief en wil je graag meer weten. En dat meer willen weten heeft ons beiden gebracht tot het diepe en oprechte vertrouwen dat we nu hebben in de kracht en het potentieel van de vegan lifestyle en haar plantaardige keuken. Voor ons is deze manier van leven en manier van eten de meest vriendelijke voor lichaam, aarde en dier. Het is de enige manier van leven en eten die daadwerkelijk de hele wereld kan optillen en antwoord kan geven op de grote wereldse vraagstukken. Zeer geschikt dus om het potentieel van de mensheid te ondersteunen, omdat we geloven dat wij mensen bedoeld zijn om alle wezens groot en klein lief te hebben, te eren en te beschermen.

Veganisme is voor ons geen label, het is de manier om uitdrukking te geven aan die liefde en compassie zichtbaar te laten worden in deze wereld. Daarom hebben we altijd een plant-equivalent gevonden wanneer een dierlijk product of geneesmiddel werd geadviseerd. En nu voelen we de behoefte om een betere en meer liefdevolle optie te ontwikkelen voor bone broth. Ik heb al eens eerder een zeer voedzame en genezende soep ontwikkeld (het recept staat in mijn boek The Plant Pharmacy en op de foto) met onder andere shiitakes, miso en kombu + ik heb een prachtige en sterk geneeskrachtig recept doorgekregen van mijn Taoïstische leraar en we hebben al vegan versies van bone broth op het internet voorbij zien komen, maar Maartje en ik willen een stap verder gaan en hebben een aantal mooie ideeën op gebied van kruiden. Misschien gieten we het wel in een klein e-boek. We weten in ieder geval dat het kan!

We willen echter eerst heel graag van jou horen. We zouden je willen vragen of je ooit het advies hebt gekregen om bone broth of kippensoep voor medicinale doeleinden te eten en door wie. Als je ons wilt helpen, stuur dan een e-mail naar mail@lisettekreischer.com met je verhaal. Je delen blijft veilig tussen Maartje en mijzelf. We zijn gewoon heel nieuwsgierig en doen onderzoek naar dat hele bone broth-verschijnsel en dit zou daarvoor heel nuttig kunnen zijn.

We kijken enorm uit naar je reactie en bedanken je alvast voor je vertrouwen.

Veel liefs,
Maartje & Lisette

*Meer over onderstaande kruidensoep, zie hier.


BONE BROTH QUESTION

This is a message and request from my good friend Maartje Borst and myself.

As you well know Maartje and I are deep lovers of plants for food and medicine and we both are deeply rooted in the vegan lifestyle. Veganism to us is not a label or a restricted diet, as some describe it, but an intention to do less harm and more good to all beings breathing the same air on this beautiful planet we call home. For those who think veganism is a to small a concept to give meaning to ones live or sees veganism as a restrictive belief system, we challenge to dig deeper. When something changes from food to a living and loving sentient being, everything changes. It changes the way you look at the world, your own body, how to nourish and heal it and how to navigate through life.

Thanks to veganism I personally have gone deep and beyond, trained intensely for years with a Taoistic teacher, learned what medical Qi Gong can do and have seen radical healing happening without any use of animal products (like someone healing his broken back through inner martial arts (kinda don’t try this at home, but possible yes!)). Where there is will, there is a way.

Thanks to veganism both Maartje and I have seen magic happen within the edible and medicinal plant realm. Why this is not a widespread and common knowing? And why is there so much suspicion when it comes to eating solely plants and using herbs for medicinal purposes? Because not many people are asking and we have been taught to believe otherwise by big and powerful systems who have money as their dominant stakeholder.

If something truly stops being an option, you become very creative and eager to find out more. And that finding out more brought us both to the wholehearted faith we now have in the power and potential of the plant kitchen. To us this way of life and way of eating is the most friendly one for body, earth and animal. It is the only way of living and eating that can actually lift up the whole world. Suiting very much so the potential of mankind, because we believe us human beings are meant to love, honour and protect all beings great and small.

Veganism to us is not a label, it is the way to give expression to that love and let compassion become visible in this world. This is why we have always found a plant equivalent when an animal based product or medicine was advised. And now we feel the need to develop a better and more loving option than bone broth. I already have developed a very nourishing and healing soup (recipe in my book The Plant Pharmacy and on the pic) containing among else shiitakes, miso and kombu + I have inherited a very powerful medicinal plant soup recipe from my Taoistic teacher that offered much inspiration and we have seen vegan versions of bone broth on the internet, but we have some more ideas herbal wise that can make an even more powerful one.

We however first really would love to hear from you. We would like to ask you if you have ever received the advice to eat bone broth or chicken soup for medicinal purposes and by whom. If you want to help us, please send me an email to mail@lisettekreischer.com. Your story will stay safely between Maartje and myself. We are just really curious and are doing research on the whole bone broth phenomena and this could be very helpful.

We can’t wait for your sharing and thank you deeply in advance.

Much love,
Maartje & Lisette

*More on the herbal soup below, read here.

2 Comments
  • Manon
    Beantwoorden

    Lieve Lisette en Maartje,

    Kippensoep kregen wij ALTIJD, als we ziek waren. En we waren vaak ziek. De rillingen die ik toen had, voel ik nu nog. Wat mensen misschien zien als kippensoep….. Ik zag een dode kip in mijn soep liggen. Nu ik weer de juiste balans aan het zoeken ben, ben ik in mijn zoektocht ook weer in aanraking gekomen met mensen die mij dierlijke ingrediënten adviseren! Jammer, jammer. Gelukkig geven jouw/jullie woorden, zinnen, verhalen en recepten mij steun. Vegan eten/leven is gewoon wie ik ben. Een bijdrage aan deze wereld van mij…. Hoe klein ook, maar ik mag die kleine oliedruppel zijn….. Kippensoep om maag en darmen te herstellen. Kippensoep om op krachten te komen, dat waren de argumenten bij ons thuis…..

    30 april 2019 at 22:25

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.