PODCAST HOUSE OF ESSENCE: Medicinal power of plants; reconnecting to Mother Nature

We zijn natuurwezens en ooit kenden we de wegen van de Moeder Aarde.
De verbinding met het levende land is wellicht nu niet meer zo evident, maar wel nog steeds aanwezig, in ieder van ons. Het is er altijd geweest en zal er altijd zijn, ook al proberen we zo hard om het te overrulen en te overschreeuwen.

Maar om de antwoorden te vinden die onze tijd zo wanhopig nodig heeft, moeten we een weg terug vinden naar die wegen om daadwerkelijk vooruit te kunnen gaan en daarvoor moeten we onze intuïtieve stem weer leren vertrouwen.

Ik geloof dat onze intuïtie, ongecorrumpeerd als het is, de brug is naar echte genezing.

En echte genezing hebben nodig op zoveel niveaus.

Omdat gezondheid niet op zichzelf staat.

Echte gezondheid is voor ons allemaal niet iets aparts.

Als de grond uitgeput is, het water vervuild, de lucht giftig, als de planten niet meer hun beste uitdrukking van de natuur zijn, als de ether zich elke dag vult met de kreten van levende wezens, hoe kunnen we dan praten over gezondheid.

Dus om gezondheid te ervaren, moeten we niet alleen op komen dagen voor ons briljante en magische lijf dat ons zoveel informatie en begeleiding geeft, we moeten ook op komen dagen voor alles wat leeft op en het lichaam van deze planeet.

En als we dat doen, beginnen we hopelijk het magische tapijt te zien dat aan alles ten grondslag ligt en ieder van ons met elkaar verbindt en misschien,  hopelijk, zal dan echte genezing plaatsvinden.

Ik voel me dankbaar dat ik de verlangens van mijn hart heb kunnen delen met de House of Essence podcast die nu op hun platform staat en welke je hier kunt beluisteren in het Engels.

In deze aflevering duiken we diep in de geneeskrachtige wereld van planten en of en hoe we (weer) onze eigen doktor kunnen worden. Ik deel over mijn reis met het plantenrijk en Moeder Natuur en wat dit mij in de loop der jaren heeft gebracht. We praten over het belang van onze intuïtie als het gaat om de eigen gezondheid, maar ook over onze verbinding met de Aarde. Ik leg uit over de verschillende genezende effecten van planten en hoe je met deze groene bondgenoten aan de slag kunt.

Luister de podcast hier.

 


PODCAST HOUSE OF ESSENCE: Medicinal power of plants; reconnecting to Mother Nature

We’re nature’s creatures and we once knew the ways of Earth and how to listen to the songs of Mother Nature.

That connection though is still present, in each and every one of us, it has always been there and will always be there, even though we try so hard to overrule and overshout it.

But to find the answers our time needs so desperately we have to find a way back to those ways to actually be able to move forward and for that we need to trust our intuitive voice.

I believe our intuition, uncorrupted as it is, is the bridge towards true healing.

And we need healing on so many levels.

Because health does not stand on its own.

True health for each and every one of us is not a separate thing.

If our soil is depleted, if our waters our polluted, if the air is toxic, if the plants aren’t their best expression of nature, if every day the ether fills with the cries of sentient beings how can we talk about health.

So to experience health we not only have to show up for our brilliant and magical body who gives us so much information and guidance, we also have to show up for all that is alive on and the body of this planet.

And if we do so, we hopefully start to see the magical tapestry that underlies everything and connects every one of us and maybe, hopefully true healing will happen.

Grateful to have been able to share my heart’s longings with the House of Essence podcast which is out now on their platform and you can listen here.

In this episode Romy, Michelle and I dive into the medicinal powers of plants and if and how we can become our own doctors. I share about my journey with the plant kingdom and Mother Nature and what this has brought me over the years. We talk about the importance of our intuition when it comes to your own health, but also about our connection to Mother Earth. I explain about the various healing effects of plants and how you can start working with these green allies.

Listen to the podcast.

 

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.