WERELD VEGANISME DAG


1 november, Wereld Veganisme dag en de dag dat ik 38 jaar geleden het levenslicht zag. Ik voel me vereerd en dankbaar dat ik ben geboren op een dag waarop we één van de mooiste potenties van de mensheid vieren: het liefhebben, eren en beschermen van alle wezens groot en klein. Daarom omarmde ik de Veganistische levensstijl met heel mijn hart toen ik 20 werd, 18 jaar geleden. Tot die tijd had ik wanhopig gezocht naar antwoorden met betrekking tot de manier waarop mensen omgaan met niet-menselijke dieren, deze planeet en moeder natuur. Tussen de leeftijd van 11 en 20 trok ik alles in twijfel, leerde over het dominante carnistische wereldbeeld, las al het onderzoek over de impact van de vlees-, vis- en zuivelindustrie op gezondheid, planeet en dier, sprak met mooie zielen die uit dat carnistische systeem waren losgebroken en leerde dat er een manier van leven mogelijk was die niet bijdroeg aan de eindeloze cyclus van geboorte, marteling, lijden en dood. Een manier van leven die verder gaat dan vegetarisme, zijnde een isme dat nog steeds profiteert van gruwel daden zoals het verbreken van de heilige band tussen moeder en kind. Een manier van leven gevoed door mededogen en aangedreven door planten, terwijl de dieren hun eigen natuurlijke leven kunnen leiden. Het was de Veganistische levensstijl die waarden presenteerde die resoneerden in iedere cel van mijn lichaam. Waarden die ik 20 jaar lang in mijn hart had gedragen, maar tot dan toe door velen sentimenteel en naïef waren genoemd.

Veganisme werd mijn manier van leven. Een voornemen om ‘s ochtends op te staan en ervoor te kiezen een beter persoon te zijn en goed te doen. Het mooie van Veganisme is dat compassie in haar kern klopt en dat het is gebouwd op het fundament van liefde. Het vertelt over de gelijkheid en schoonheid van alle wezens. Voor mij is dat liefde in essentie. Aarde. Niet-menselijke dieren. Menselijke dieren. Planten. ALLEMAAL. Dat betekent niet dat het een gemakkelijke taak is om van alles en iedereen te houden. Maar het gaat bovenal over het proces van herinneren en steeds weer terugkeren naar deze wijsheid, deze liefde waardoor het kan leven in mijn eigen hart. Dus dat is voor mij Veganisme, de gewoonte om iedere dag terug te keren naar die grote L.

Dus laten we ons op deze dag herinneren, laten we terugkeren naar die geweldige mogelijkheid die we allemaal in ons hart dragen. Happy World Vegan Day!

PS: Op onze MAN.EAT.PLANT. blog vind je een feestelijke CHOCOLADE ZEEWIER TAART. De perfecte taart op deze bijzondere dag mee te vieren.


WORLD VEGAN DAY

November 1, World Vegan Day and the day that I entered this realm 38 years ago.

I feel grateful to be born on a day on which people celebrate the most beautiful potential of humankind: to love, honour and protect all beings great and small. That is why I wholeheartedly embraced the Vegan lifestyle when I turned 20, 18 yrs ago. Up until then I had desperately searched for answers in regards to the way humans treat non-human animals, this planet and Mother Nature. Between the age of 11 and 20 I questioned everything, learned about the dominant carnistic world view that blinded many people, read all the research about the impact of the meat, fish and dairy industry on health, planet and animal, talked to beautiful souls who had broken out of that carnistic system and learned that there was a way of life possible that did not contribute to the endless cycle of birth, torture, suffering and death. A way of life beyond vegetarianism which still profits from horrific acts like breaking the holy bond between mother and child. A way of life fuelled by compassion and powered by plants while caring for this earth and all her inhabitants. It was the Vegan lifestyle presenting values that resonated in every cell of my body. Values that I had carried for 20 yrs in my heart but up until then had been called sentimental and naive.

Veganism became my way of life. An intention to wake up in the morning and choose to be a better person, to do better. The beauty of Veganism is that it holds compassion in its core and is build on the foundation of love. It preaches about the equality and beauty of all beings. To me that is love in its essence. Earth. Human and Non-human animal. Plants. ALL. That doesn’t mean that to love it all is an easy task. However it is the process of remembering and returning to this wisdom over and over again that makes it more alive in my own heart. So Veganism to me is the practice of returning to big L, EVERY.SINGLE.DAY.

So on this day let us return to that great possibility we all carry in our hearts. Happy World Day!

PS: Over at MAN.EAT.PLANT. you will find a FESTIVE CHOCOLATE & SEAWEED CAKE, the perfect cake to celebrate this wonderful day with.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.