ALL LIVES DO MATTER, BUT…

Momenteel volg ik twee programma’s. De ene is een diepe reis in de wereld van de plantgeneeskunde, de andere een prachtige manier om met het dierenrijk te leren communiceren. Twee uitwisselingen die me na aan het hart liggen.

Ik heb ontzag als het gaat om de wijsheid die in deze leringen wordt aangeboden en ook over wat naar de oppervlakte komt in mijzelf tijdens deze trainingen wat ik lange tijd onderdrukt heb. Wat voor mij duidelijk is geworden, is hoe de mensheid op dit moment bezig is met het overleven van de systemen die zijn gebouwd op onderdrukking en de denkbeeldige hiërarchie in de levende en niet-levende wereld dat we de deuren hebben gesloten die van nature openstaan en die ons in staat stellen om intiem contact te hebben met de wereld om ons heen in welke alle levens een belangrijke plaats en betekenis hebben.
 
Ik sprak met Maartje Borst over hoe alle levens ertoe doen en hoe ‘all lives matter’ de afgelopen weken op een af en toe pijnlijke manier is opgeworpen. Hoe belangrijk het is om de diepte achter deze zin te begrijpen en wat het betekent als het wordt uitgesproken. Hoe gelijkheid niet van de ene op de andere dag gemanifesteerd is vanwege de onrechtvaardige systemen waarin we leven. Systemen die bepaalde wezens beoordelen als meer of minder belangrijk dan andere.
 
Om de plaats te bereiken waar we diep in ons hart echt kunnen voelen hoe belangrijk alle wezens zijn, moeten we eerst veel systemen ontmantelen, veel onrecht belichten en plaats maken voor degenen die al zo lang onderdrukt worden.
 
Maartje zei het prachtig: “Om de wereld te creëren waar we naar verlangen, waarin alle levens er inderdaad toe doen, moeten witte mensen ruimte maken voor BIPOC, moeten mannen ruimte maken voor vrouwen en moet de mensheid ruimte maken voor alle niet-menselijke wezens”.
 
Ruimte maken zodat de ander op kan staan en gezien kan worden. Zodat we eindelijk de schoonheid en het belang van elk wezen op deze planeet kunnen erkennen en ervan kunnen leren.
 
Is de mens hier klaar voor? Ik hoop het en ik weet dat het de ontmanteling van overtuigingen vereist die in onszelf aanwezig zijn. Ik doe dit werk. En het is moeilijk en icky, stroef en zwaar. Het schuurt en kraakt aan alle kanten. We zullen dingen in onszelf tegenkomen die ons tot op het bot doen huiveren, maar ik denk dat dit de enige manier is om door te gaan. We moeten het werk in onszelf doen als we een harmonieuze toekomst willen. Dit is het Tijdperk van de Waarheid. Onderdrukkingen zullen aan het licht komen. Brute systemen ontmanteld. Overtuigingen afgebroken. Het klimaat zal met forse hand zoeken naar een nieuwe balans. En ik denk dat we pas een tipje van de berg te zien hebben gekregen, in onszelf en de wereld daarbuiten. Maar wij zijn wellicht de kinderen van een brute geschiedenis, we hebben ook alle tools gekregen om een harmonieus heden en toekomst te creëren. Dus laten we dit doen.
 
*Op de foto Ben of Henk, ik weet het niet zo goed. Ze lijken zo op elkaar en toch zijn ze verschillend. Ik moet ze gewoon nog beter leren kennen. Zondag was ik weer bij Margarit op Stichting de Nobele Hoeve. We zijn bezig met een heel bijzonder project, om haar nodige werk te ondersteunen. En ik voel de privilege om af en toe met deze wezens te connecten, ze op de gevoelige plaat te kunnen vastleggen en bovenal te ervaren hoe bijzonder wijs, liefdevol en intelligent ze zijn. Dus ik maak graag plaats voor deze wezens, zodat ook zij kunnen schitteren in een wereld die heeft bepaald dat ze minder waard zijn.

 


ALL LIVES DO MATTER, BUT…

At the moment I am following 2 programs. One is a deeper journey into plant medicine, the other a beautiful way of communicating with the animal kingdom. 2 exchanges that are close to my heart. I am in awe when it comes to the wisdom offered in these teachings and also what is rising to the surface that I had suppressed for a long time. What is clear to me is how mankind right now is busy surviving the systems build upon oppression and hierarchy in the living and non living world that we have closed off the doorways that are innately present in our being to intimately connect with the world around us in which all lives have a significant place and meaning.

I talked with Maartje Borst about how all lives do matter, and how misused this sentence has been during the past few weeks. How important it is to understand the depth behind ‘all lives matter’ and what it means when spoken. How equality does not happen overnight because of the injustice systems we are living in. Systems that value certain beings as more or less important than others. And to get to the place where, deep in our hearts, we can truly feel how equally important all beings are, we need to dismantle many systems first, shine a light on many injustices and give way to those who have been suppressed for so long.

Maartje said it beautifully. To create the world we are longing for, in which all lives indeed matter, white people have to make space for BIPOC, men have to make space for woman and mankind has to make space for all the non human beings. Make space so the other can rise, be seen and learned from. And we can finally acknowledge the beauty and importance of every being on this planet. Is mankind ready for this? I hope so and I know it will require dismantling convictions that are present in ourselves. I am doing this work. And it is tough and icky. We will face stuff in ourselves that will make us shiver to the bone, but I believe this is the only way through. We have to do the work in ourselves if we want a harmonious future. This is the Age of Truth. We are the children of a brutal history that have all the tools to create a harmonious present and future. Let’s do this.

This picture was taken at De Nobele Hoeve. We are working on such a beautiful presentation of life and I am grateful to be able to experience in person the brilliance and intelligence of every being living on that land.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.