FOTOGRAFIE ELKE DAG FEEST

‘Maak van elke dag Een klein beetje een feest Dan zeg je later, Ja, mijn leven is mooi geweest’

Met deze quote van haar basisschool juf begint Maartje Borst haar nieuwe boek Elke Dag Feest. Een quote die goed de sfeer raakt van hoe ik Maartje als persoon zie en hoe ik haar nieuwe boek ervaar.

Ik ken Maartje als een genieter, iemand die het leven goed kan dragen en overal de ‘silver lining’ in kan zien. Ze is een harde werker, klaagt nauwelijks en bezit bovenal ontzettend veel talenten. Het is zo vreselijk leuk om Maartje door de jaren heen steeds een beetje beter te leren kennen. Dan ontdek ik dat ze prachtig muziek kan maken, dan weer dat ze sfeervolle bloemkransen in elkaar kan weven, dat ze in het bezit is van de leukste weetjes uit de geschiedenis en bovenal en natuurlijk dat ze fenomenaal smaken kan componeren. Zo ken ik haar vooral. Als een liefdevolle, grappige, fenomenale chef. Niets is haar te gek. Ze kan werkelijk alles, maar dan ook alles maken, en goed ook. Je kunt je dus voorstellen dat het voor mij als Maartje’s ‘huisfotograaf’ zijnde een groot feest is om met haar samen te werken. En dat was het dus ook om dit boek te maken, een groot feest.

Ieder boek dat ik tot nu toe met anderen en zelf heb mogen maken is me dierbaar. Ieder boek vind ik bijzonder en betekent iets unieks voor me. Dit boek werd het boek dat in mijn hart zat en Maartje kon maken. Onze taakverdeling is fantastisch. Ik ben niet de beste kok, vind koken en bakken niet het allerleukste op de wereld en voelde vooral jarenlang dat ik de heerlijkheid van de plantaardige keuken op de kaart moest zetten om mensen te inspireren tot het omarmen van de vegan lifestyle. Toen ik echter Maartje leerde kennen en het kooktalent van haar af zag spatten, wist ik dat het tijd was de pollepel aan haar over te dragen en mijn langgekoesterde wens om te fotograferen waar te gaan maken. En zo zijn we al heel wat jaartjes een heel fijn duo.

We hunkerden er beiden al lange tijd naar om een boek te maken die de rijkdom en feestelijkheid van de planten-keuken volledig zou uitdragen. Seizoenen zouden daarbinnen een fundamentele rol spelen. Want dat is nog zo’n liefde die we delen: koken volgens de seizoenen. Maartje’s naam begon steeds meer in de wereld te gonzen, haar talent werd opgemerkt door Kosmos Uitgevers en vorig jaar verscheen haar eerste boek Taart ende Koeck. Het geweldige succes van dit goddelijke bakboek creëerde de mogelijkheid om dat langverwachte feestelijke kookboek volgens de seizoenen eindelijk te kunnen gaan maken. Maartje dook de keuken in en ik poetste mijn lenzen tot glanzend, en gedurende het voorjaar van 2021 mocht ik haar creaties op de gevoelige plaat vastleggen terwijl er engeltjes over mijn tong piesten (de gevleugelde uitspraak van mijn moeder om te zeggen hoe ongelooflijk lekker iets is).

Met ieder beeld dat ik schoot en iedere hap die ik daarna nam begon ik me te beseffen dat dit wellicht de mooiste representatie zou worden van de schoonheid van de plantaardige keuken dan ik tot nu toe aan had mogen werken.

Inmiddels is Elke Dag Feest een feit. Het is een kookboek geworden waarin Maartje’s talent ten volle uit schittert, waarin de seizoenen via fenomenale smaken spreken en waarover ik kan zeggen dat iedere dag tijdens het maken ervan inderdaad een groot feest was.

 


A FEAST EVERYDAY

‘Make a little feast of every day
So that later you will say
Yes, my life has been beautiful’

With this quote from her primary school teacher, Maartje Borst begins her new book Elke Dag Feest (A Feast Every Day). A quote that captures the mood of how I see Maartje as a person and how I experience her new book.

I know Maartje as someone who enjoys life, someone who can bear life well, and who can see the silver lining in everything. She is a hard worker, hardly ever complains and above all, she is extremely talented. It is so much fun to get to know Maartje a little better over the years. One day I discover that she can make beautiful music, another day that she can weave magical flower wreath, then that she is in possession of the funniest facts about history and of course that she can compose phenomenal flavours. This is how I know her mostly. As a loving, funny, phenomenal chef. Nothing is too crazy for her. She can make anything, really anything, and well, too. So you can imagine that for me as Maartje’s ‘house photographer’ it is a great honour to work with her.

Every book that I have had the pleasure of making with others or by myself is dear to me. Every book is special and means something unique to me. This book became the book that was in my heart and Maartje could create it. Our division of tasks is fantastic. I’m not the best cook, don’t enjoy cooking and baking that much and for years felt I had to work in this field to put the deliciousness of plant-based kitchen on the map to inspire people to embrace the vegan lifestyle. However, when I met Maartje and experienced her cooking talent, I knew it was time to hand over the ladle and manifest my long-cherished wish of telling stories through the art of photography. And so we have been a wonderful duo for many years now.

For a long time, we had both been yearning to make a book that would fully convey the richness and festivity of the plant kitchen. Seasons would play a fundamental role in this. Because that is another love we share: cooking according to the seasons. Maartje’s name began to buzz in the world, her talent was noticed by Kosmos Publishers, and last year her first book Taart ende Koeck was published. The tremendous success of this divine baking book created the opportunity to finally make that long-awaited festive cookbook according to the seasons. Maartje went into the kitchen and I polished my lenses till shining, and during the spring of 2021 I had the privilege of capturing her creations while angels were peeing over my tongue (my mother’s famous expression for how incredibly delicious something is) ;-).

With every image I shot and every bite I took, I began to realise that this would probably be the best representation of the gorgeousness of plant-powered cuisine that I had ever had the pleasure of working on.

Meanwhile, Elke Dag Feest is a fact. It has become a cookbook in which Maartje’s talent shines through, in which the seasons speak through phenomenal flavours, and about which I can say that every day while making it was indeed a big feast.

Curious? Don’t wait any longer! You can find the book here.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.