MYTHE DER MENSHEID – MAARTEN ZWEERS

We leven in uitdagende tijden. Tijden van veel verandering en nieuwe realiteiten. Dat vraagt een hoge mate van aanpassing van onszelf op persoonlijk vlak als wel van de mens op het collectieve vlak. Sneller dan ooit wisselt nieuws zich af, worden meningen geuit en rapporten gepubliceerd. Informatie over gruwelijke toestanden die jarenlang alleen zichtbaar waren in de donkere spelonken van de maatschappij komen aan het licht. De waarheid claimen is niet meer alleen voorbehouden aan gelovigen, guru’s of wetenschappers, maar jan en alleman doet een duit in het zakje. En gezien legaliteit nog altijd geen moraliteit is worden de grenzen van de wet opgezocht en overschreden om de oh zo nodige verandering waar de aarde, de dieren en de mensheid om schreeuwt te accelereren.
Persoonlijk merk ik dat ik bijna iedere dag op de proef wordt gesteld. Mijn hart en hoofd vliegen van de ene naar de andere kant en mijn wil om bij te dragen ter ondersteuning van Moeder Aarde bonst harder dan ooit in iedere cel van mijn lijf. Tegelijkertijd bonst er ook nog iets anders. Iets dat me niet altijd helemaal helder is, maar mij toch wel weer weet te koersen en voeden.
 
Gisteren woonde ik het jaarlijkse evenement bij van de beste heer Maarten Zweers met als thema ‘De Mythe der Mensheid in samenhang met die van Moeder Aarde’. Hongerig begaf ik mijzelf zondagochtend naar dit evenement, wetende uit ervaring door voorgaande evenementen dat Maarten in staat zou zijn om een helder betoog op te tekenen over de rol van de mensheid in relatie tot de natuurlijke wereld in deze huidige tijdsgeest.
 
En zoals verwacht wist Maarten in formules en heldere beredeneringen dat te benoemen wat zo diep in mij voelbaar is, maar waar ik nog geen woorden voor kon vinden. Het is onmogelijk voor mij om op dit moment met je te delen wat dat precies is. Ik heb daar tijd voor nodig en het zal vooral doorklinken in het werk dat ik al doe, zoals de kruidenworkshops en De Dag van Compassie. Ik zou je vooral willen aanraden het werk van Maarten Zweers in de gaten te houden. Tevens is er een 7-delige reeks op Youtube gepubliceerd die hij volbracht voor de TU Delft, genaamd ‘De Nieuwe Wereld’.
 
Het moment dat ik persoonlijk even moest slikken was het moment dat Maarten benoemde dat het een zekerheid is dat we over tientallen jaren terug zullen kijken naar deze periode en wat we de dieren aandoen en ons diep zullen schamen.
 

Los van alle complexe materie blijft er voor mij 1 ding glashelder en klinkklaar. De weg is naar binnen. En wanneer we bij de kern komen en ons hart openen voor al het leven op deze aarde, en wezens die aanvankelijk als voedsel werden gezien veranderen in levende, liefhebbende entiteiten, verandert alles. Ons hart wordt geopend, de blinddoek verwijderd en zodoende, met de dieren aan onze zijde en planten op ons bord, zijn we in staat om antwoorden te vinden op de grote, prangende wereldse vraagstukken die nu op ons bordje liggen.

 

 

We are living in challenging times. Times of change and new realities. This requires a high degree of adaptation from ourselves on a personal level as well as from mankind on a collective level. Faster than ever, news alternates, opinions are expressed and reports are published. Information about horrible situations that for years were only visible in the dark caves of society are revealed. Claiming the truth is no longer only reserved for believers, gurus or scientists, but everyone can have their 15 minutes of fame. And since legality is still not morality, the boundaries of the law are sought and exceeded to accelerate the necessary change that the earth, animals and humanity are crying out for.

I personally notice that I am put to the test almost every day. My heart and head are flying from one side to the other and my desire to contribute to supporting Mother Earth is beating louder than ever before in every cell of my body. At the same time something else is lingering. A still but profound knowing. Something that is not always completely clear to me, but still manages to navigate and fuel me.

Yesterday I attended the annual event of the wonderful Mr Maarten Zweers, themed ‘The Myth of Humanity in conjunction with that of Mother Earth’. Hungry for new insights, I went to this event on Sunday morning, knowing from experience through previous events that Maarten would be able to offer a clear view on the state of humanity in relation to nature in the current spirit of the times.

And as expected, Maarten was able to state in formulas and clear reasoning that what I was feeling so deeply, but for which I could not yet find words. It is impossible for me to share with you at the moment what that is exactly. For that I need time and it will mainly be reflected in the work that I already do, such as the herbal workshops and The Day of Compassion. I would especially recommend that you keep an eye out for the work of Maarten Zweers. A 7-part series has also been published on YouTube, which he completed for TU Delft, called ‘The New World‘. In Dutch unfortunately. But I know Maarten is working on the translation of his whole oeuvre.

The moment I was really touched was the moment that Maarten mentioned that it is a certainty that in decades from now we will look back to this period and what we do to the animals and we as a species will feel deeply ashamed.

Apart from all the complex material, one thing remains crystal clear for me. The true path is to the heart. And when we get to the core and open our hearts to all life on this earth, and beings who were initially seen as food change into living, loving entities, everything changes. Our hearts are opened, blindfolds removed and thus, with the animals on our side and plants on our plate, we are able to find answers to the big, pressing worldly issues that are now on our plate.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.