PRE-ORDER DOG.EAT.PLANT.!

Een nieuw verhaal, een nieuw proces, een nieuwe uitgever en een nieuwe co-schrijver. Alles aan en met dit boek is anders dan de andere boeken, behalve mijn gevoel erover ;-). Jeminee, wat een verhaal gaan we vertellen. Een nodig verhaal.

Want ja, de mens heeft een vriendschap met de hond opgebouwd en hem/haar in huis gehaald, waardoor de schatting is dat er nu zo’n 900 miljoen honden op de wereld rondlopen (waarvan de meeste niet eens in een gezin wonen). Ongeveer 1,5 miljoen daarvan leven bij gezinnen in Nederland. Veel van deze honden eten vlees. Je kunt je voorstellen wat voor een voetafdruk deze vierpotige inwoner heeft. Kan de hond niets aan doen, maar de mens wel. Die kan een betere manier kiezen om de hond te voeden en daarmee deze impact te verlagen. In het boek gaan we hier uitgebreid en diep op in.

We hebben gruwelijk goede en intense calculaties gemaakt die veelal duizelingwekkend waren om te verteren. Rick heeft deze meermalen opnieuw doorberekend, want we komen met een goed verhaal of niet. Bottom line, de meeste honden eten vlees en daar worden direct en indirect dieren voor gedood. Dat is dus niet alleen vreselijk voor al die dieren, de productie ervan heeft ook een flinke impact op het milieu. Zo zijn bijvoorbeeld katten en honden in de VS verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de milieu-impact van vlees.

Keer op keer als ik het boek lees denk ik, dit is geen boek enkel voor hondenvrienden, iedereen moet dit boek lezen. Het gaat over de maatschappij en de systemen die we hebben gecreëerd, over dat wat we normaal en natuurlijk vinden, maar wat niet normaal is en over oplossingen. Want ja, we hèbben oplossingen voor hedendaagse grote vraagstukken, oplossingen die al die tijd onder onze neus lagen en helemaal niet zo ingewikkeld zijn. In het geval van hondjes is dat een plantaardig dieet. En dat is niet enkel voor alle dieren en het klimaat leuk, voor de hond zelf ook.

Keer op keer worden de gezondheidsvoordelen van een plantaardig dieet voor de hond bewezen. We hebben ook in dat kader alle data op een rijtje gezet, dierenartsen en wetenschappers geïnterviewd en natuurlijk ervaringsdeskundigen aangehoord. Maar uiteindelijk is het de hond die het ons laat zien dat hij prima op plantjes kan leven en het daar heel goed op lijkt te doen. En dus hebben we ook een aantal honden geportretteerd die al lange tijd gezond leven op de kracht van planten. Tel daarbij een knaller van een voorwoord van Dr. Richard Pitcairn bij op en een dijk van een bevestiging en quote van dierenarts en tv-presentator Piet Hellemans en ik kan niet anders zeggen dan dat dit boek deuren zal openbreken.

Dat openbreken zal echter niet zonder slag op stoot gaan. Veel mensen zitten vast. Vast in hun overtuigingen. Wat ze geleerd hebben van o.a. de marketeers, reclamemakers en producenten. Dus het resultaat is dat de sales afdeling van mijn vaste uitgever het uiteindelijk niet aandurfde om dit boek aan te bieden, en de grote boekhandels angstvallig nee lijken te schudden. Het gaat om timing. We zijn de eerste in Nederland die met dit verhaal in boekvorm naar buiten komen. Veganisme is voor velen tot daaraantoe, maar plantaardige voeding voor honden…fill in the blanks.

Maar links en rechts staan supporters op. Mensen die lezen, ook het onderzoek doen, vragen stellen, hondjes zien opknappen op dit dieet en Rick en mij vertrouwen. Dus we worden geholpen. Ons boek wordt uitgegeven door Tree Books, het is gevuld dankzij en met verhalen van allerlei geweldige mensen en hondjes, de cover is vormgegeven door mijn all time favoriete vormgever Diewertje van Wering en de Engelse promotie is al in volle gang dankzij Julia van Shared Stories. Nooit eerder voelde ik zoveel support, terwijl de markt er nog niet klaar voor lijkt te zijn (de aarde trouwens wel).

En dan zijn jullie er nog! Jullie lieve lezers en volgers. Ik heb al zoveel liefde en ondersteuning ontvangen. Berichtjes van hondenvrienden die al met recepten aan de slag wilden gaan, vroegen om tips en aan hebben gegeven niet te kunnen wachten op dit boek. Ow wat doet dat mij deugd. Dat soort support hebben Rick en ik hard nodig. En daarom vraag ik jullie nu om hulp!

Je kunt ons ontzettend helpen op deze prachtige dag voor dieren door:

1. Het boek alvast voor te bestellen.
Dat kan via onze site: www.dogeatplant.com of via mijn eigen webshop hier.

2. Ons te volgen via DEP Instagram.

Zo dat was een heel verhaal. Maar een die de aanzet geeft tot een nog veel belangrijker verhaal welke eind november de wereld in geslingerd zal worden en waar jij onderdeel van kan zijn!

Liefs en zoveel dank,
Lisette

www.dogeatplant.com


PRE-ORDER DOG.EAT.PLANT.

A new story, a new proces, a new publisher and a new co-writer. Everything about and with this book is different from the other books, except my feeling about it ;-). Oh my, what a story we are gonna share. A necessary story. Because yes, man has built a friendship with the dog and brought him/her into his home, which is why the estimate is that there are now about 900 million dogs roaming this planet (most of which do not even live with a family). About 1.5 million of them live with families in the Netherlands. Most of these dogs eat meat. You can imagine what kind of footprint this four-legged inhabitant has and what his/her impact is on animal suffering and the climate. Not the dog’s fault, but the human can do something about it. They can choose what to feed the dog and thus greatly reduce that impact and all that animal suffering. We will go into this extensively and in depth.

We have made incredibly good calculations that were often intense to digest. Rick has recalculated these several times, because we serve the world a good story or not. Bottom line most dogs eat meat and animals are killed directly and indirectly for that. That is not only terrible for all those animals, its production also has a significant impact on the environment. For example, in the US cats and dogs are responsible for about 25% of the environmental impact of meat.

Time and again when I read the book I think, this is not a book just for dog friends, everyone should read this book. It is about society and the systems we have created, about what we consider normal but isn’t and about solutions. Because yes, we do have solutions for today’s major issues, solutions that have been right under our noses all along and are not that complicated at all. In the case of dogs, it’s a plant-based diet. And that is not only fun for all animals and the climate, but also for the dog itself.

The health benefits of a plant-based diet for dogs have been proven. We also listed all the data in the latter context, interviewed veterinarians and scientists and of course listened to experts. But in the end it is the dog that shows us that he can live on plants and that he seems to do very well on this diet. And we have also portrayed a number of them. Add to that an incredible preface by Dr. Richard Pitcairn and one hell of a confirmation and quote from vet and TV presenter Piet Hellemans and I can only say that this book will break down systems and open doors.

However that breaking down and opening will not come without a hitch. Many people are trapped. Stuck in their beliefs. Because of what they have learned from the marketers, advertisers and producers, among others. So the result is that the sales department of my regular publisher did not dare to offer this book in the end and the major bookstores seem anxiously shaking no. It’s about timing. We are the first in the Netherlands to publish this. Veganism becomes more and more mainstream, but plant-based dog food, well… fill in the blanks.

But left and right supporters are standing up. People who read, also do the research, ask questions, see dogs getting better on this diet and trust Rick and me. So we are helped. Our book is published by Tree Books, the cover is designed by my all time favourite designer Diewertje van Wering and the English promotion is already in full swing thanks to Julia from Shared Stories. Never before have I felt so much support, while the market does not seem ready for it (the earth is, by the way).

And then there are all of you! You dear readers and followers. I have already received so much love and support. Messages from dog friends who wanted to get started with recipes before the book is out, asked for tips and indicated that they could not wait for the book. Rick and I need that so much. And that’s why I’m asking you for help now! You can help us a lot on this wonderful day for animals, the 4th of October by:

1. Pre-ordering the book. This can be done via our site: www.dogeatplant.com
that is via: Bol.com (bol.com is currently the only party that already offers it, besides ourselves) or Vegavriend.nl. Or through my own webshop here.

2. Follow us on our DEP Instagram.

So that was quite a story. But one that will initiate an even more important one which will be launched into the world at the end of November and of which you can be a part!

Love and so much thanks,
Lisette

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.