TWEEDEKANSDIEREN, KRUIDEN EN RADIO RIJNMOND


Vorige week had ik de gelegenheid een aantal dagen mee te lopen op de zorgboerderij van De Peerdegaerdt. Een landgoed gelegen in het hart van de Hoeksche Waard. Een plek waar alle wezens vrij zijn, waar de bomen zachtjes fluisteren en kleurrijke en geneeskrachtige bloemen een apotheek bieden voor de tweevoeters, viervoeters en de gevleugelde helden.

Een plek geboren uit een noodzaak, omdat de aarde roept om aandacht, de dieren vragen om gezien te worden en de planten zeggen, luister naar wat we te vertellen hebben. Maar ook een plek geboren uit een verlangen. Een verlangen naar hoe mooi het kan zijn; een leven waarin menselijke en meer dan menselijke dieren zij aan zij gaan en in eerbied genieten van de geneugten van het plantenrijk.

Op deze plek, vorige week, vond ik mezelf weer terug. Niet dat ik mezelf echt kwijt was, maar oh wat miste ik de mijmermomenten waar ik zo goed op ga. Losgekomen van de ondernemer, de activist en de vechter zag ik op De Peerdegaerdt mijn diepste verlangen en kernwaarden gereflecteerd enkeldiep in de modder. Koud, verkleumd en vroeg, was het me in het ochtendgloren en met een bakkie pleur meer dan duidelijk wat me te doen staat in dit leven. Ik ben altijd sterk door deze wetenschap gevoed geweest, echter ook wel eens afgeleid door de moetens en afleidingsmanoeuvres die deze maatschappij en het ego kenmerken. Ze gleden moeiteloos van me af eenmaal op deze plek. In rust, aandacht en met een mega dikke glimlach hobbelde ik van Rintje het Friese paard, naar Mary het geredde varken en Donald de 50 jaar oude gans, de twee eendjes en mevrouw kip. Met een kruidenkoffer gevuld mocht ik onderzoeken hoe deze specifieke dieren te ondersteunen met de rijkdom van de natuur gedurende hun tweede kans.

Tweedekansdieren, zo noemen ze de geredde wezens hier uit de industrie. Het is hartverscheurend en tegelijk prachtig om te zien. Schitterende wezens met zoveel indentiteit die in relatieve vrijheid zichzelf kunnen ontdekken en exploreren wat het betekent om varken, eend of kip te zijn. Pijnlijk omdat deze dieren moeten leven met een gebroken lijf wat zo zijn/haar best doet om balans te vinden. Geboren met een gemanipuleerd lichaam en de boodschap niet lang te zullen leven, een tweede kans krijgende met de boodschap hier mag je lang leven, gebeurt er van alles in die lijven. Twee krachten die zich duidelijk manifesteren. De een zegt leven, de ander zegt sterven. En dan is daar de mens, die de mogelijkheid heeft zo goed als het kan te ten dienste te staan en te ondersteunen. Een grijs gebied van niet weten en intuïtie waarbinnen hij/zij een antwoord en richting kan proberen te vinden met behulp van de geschenken van Moeder Aarde.

Al een tijdje probeer ik te luisteren naar onze harige broeders en zusters. Wat ze nodig hebben en of ik kan helpen. De planten spelen daar een belangrijke rol bij, want die taal is me al wat meer eigen. Met dank aan Veronique Gerrits, Margarit Gerrits van De Nobele Hoeve en Juliette de Bairacli Levy voel ik me gesteund dit pad verder te exploreren. Op onderzoek, met een beginner’s mind, gestript van de aannames die wij als mensen in deze maatschappij hebben over de dierenwereld probeer ik op te komen dagen. Dat is niet eenvoudig. Er is veel ruis op de lijn. Maar de weg is helder. Die komt van binnen naar buiten en wordt gedragen door de wetten der natuur. Geen aannames, geen vooroordelen. Ieder wezen is uniek en iedere plant is uniek en ergens daaronder ligt een universele waarheid, een patroon om te leren lezen. Heb je een draad van het patroon gevonden dan is het de kunst deze aan de anderen te knopen tot het absolute geheel zichtbaar wordt. Geen evident proces. Maar een van continue bewegen, luisteren, leren, openstaan en opnieuw luisteren.

Eenmaal thuis voelde ik me dankbaar. Dankvoor voor onze groene en harige kameraden. Ik ben de keuken in gedoken en heb wat sterke kruidenelixers gebrouwen voor een aantal van de dieren. De komende tijd zullen we zien of ze inderdaad de ondersteuning bieden die ik wens. Anders gaan we opnieuw luisteren.

Op zaterdag 17 oktober raken we tijdens de kruidengeneeskunde workshop op De Peerdegaerdt een aantal gebieden hierboven beschreven aan. We kietelen de mogelijkheden van het geneeskrachtige plantenrijk, we snuffelen aan de potentie van ons eigen lijf en hoe kruiden daarin kunnen ondersteunen en we zullen de dieren van de Peerdegaerdt aanschouwen en liefde sturen terwijl we zelf appelazijn leren maken, genieten van vegan eten en met elkaar afsluiten bij een heerlijk vuur in het herfstige gras.

Helen, de eigenaresse van De Peerdegaerdt en ik mochten op het erf ook even in de microfoon van Chris Natuurlijk voor Radio Rijnmond kletsen. Dat werd uitgezonden op zaterdag 10 oktober tussen 08.00 en 09.00. Dus zet lekker de radio aan (rond minuut 4), geniet van een bakkie pleur (of kruidenthee!) en wellicht plan je alvast een bezoekje aan dit heerlijke erf.


 


SECOND CHANCE ANIMALS

Last week I had the opportunity to work at De Peerdegaerdt. An estate located in the heart of the Hoeksche Waard. A place where all beings are free, where the trees whisper softly and colorful and medicinal flowers provide a pharmacy for the two-legged, four-legged and the winged heroes.

Here, on this land, I once again saw my deepest desire and core values reflected ankle deep in the mud. Cold and early in the morning it was clear to me what my path is in life. From a place of awareness and with a huge smile on my face I strolled from Rintje the horse, to Mary the pig and Donald the 50-year-old goose, the two ducks and mrs. chicken. With a suitcase filled with herbs I was allowed to research how to support these specific animals with the richness of nature during their second chance of life.

Second chance animals is what they call the creatures here who are rescued from the industry. It is heartbreaking and beautiful at the same time to witness. Creatures with so much identity who can now discover themselves in relative freedom and explore what it means to be a pig, duck or chicken. Painful because these animals have to live with a broken body which is trying so hard to find balance. Born with the message to die soon, then given a second chance, all kinds of things happen in those bodies. Two forces that manifest themselves clearly. One says live, the other says die. And then there is humankind who has the ability to try to support as best as he/she can with the gifts of Mother Earth. A gray area of not knowing and intuition in which he/she can try to find an answer, direction and medicine.

For a while now, I’ve been trying to listen to our furry brothers and sisters. What they need and if I can help. The plants play an important role, because I am more familiar with their language. Thanks to Veronique Gerrits, Margarit of De Nobele Hoeve and Juliette de Bairacli Levy, I feel supported to further explore this path. With a beginner’s mind, stripped of all assumptions we as humans mostly have about the animal kingdom, I try to show up. This is not easy, but the road is clear. It comes from the inside and is carried forward by the laws of nature. No assumptions, no prejudices. Every being is unique as well as every plant and somewhere beneath it all lies a universal truth, a pattern one can learn to read. Once you have found a thread of the pattern, the trick is to tie it to the others until the absolute whole is visible. Not an obvious process. But one of continuous movement, listening, learning, being open and listening again.

Once at home, I felt grateful. Thankful for this experience and for our green and hairy comrades. Exploring now further how to be of service. And looking forward to listening to the radio tomorrow, because Helen, the owner of De Peerdegaerdt and I were interviewed by Chris Natuurlijk last week which will air on Radio Rijnmond somewhere between 8 and 9 am tomorrow.

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.