HAPPINEZ PODCAST


Happinez Magazine vroeg me: wat is een herborist en wat betekent de natuur voor jou? Ik heb geprobeerd eenvoudige antwoorden te geven op deze grote vragen ;-). En toch denk ik dat ik de rest van mijn leven nodig zal hebben om ze te beantwoorden, want ik ben nog steeds aan het nadenken en aan het ervaren wat het hoe en wat van de geneeskracht van kruiden en de natuur werkelijk betekenen.

De vraag beantwoorden wat de natuur voor mij betekent, betekent eerst de vraag stellen wat het betekent om een mens te zijn in een relatie met alles wat leeft. We leven in zo’n mooi en complex tapijt van leven, een tapijt dat zich tot ver buiten de menselijke wereld uitstrekt en waarin wij slechts een draadje zijn. Dus om antwoorden te vinden moet ik verder gaan dan de menselijke wetenschap, meningen en systematische verklaringen van het leven, de natuur, gezondheid, ziekte en geneeskunde. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het heel menselijk en verstandig is dat we het leven proberen te begrijpen door allerlei lenzen, van religie tot wetenschap, maar ik probeer me er niet door te laten beperken (voor zover mogelijk) en laat me vooral leiden door mijn intuïtie. Mijn levensgevoel is groter dan deze lenzen en toch heb ik moeite om de juiste woorden te vinden. Ik heb sterk het gevoel dat wij wezens zijn in een menselijk lichaam, dat luistert naar de wetten van de natuur, dat is uitgerust met een prachtige set aan zintuigen, maar dat ons slechts een kleine blik gunt in het rijk van de levende wereld, terwijl we druk zijn in de menselijke samenleving. Best complex dus. Ik begin dus bij mijn eigen mens-zijn en ga van daaruit verder, in een poging om een nederige en oplettende student te zijn. Dit is een van de redenen waarom ik tijdens mijn workshops probeer een zo breed mogelijk spectrum van holistische mogelijkheden aan te bieden waarin mensen zich kunnen onderdompelen, terwijl ik ze ook uitnodig om in hun eigen lichaam af te dalen en een waarnemer te worden van en voor de natuurlijke wereld. Tijdens mijn kruidengeneeskunde workshops probeer ik een uitwisseling te stimuleren tussen ons als wezens van de natuur en een plant of dier als wezen van de natuur en van daaruit verder te gaan.

Als je dit met mij zou willen onderzoeken? Je kunt de Happinez podcast nu beluisteren hier.

En er staat nog een Plant Pharmacy workshop gepland eind augustus bij De Peerdegaerdt waarvoor we nog enkele plekken vrij hebben. Wil je daarbij zijn, dan kun je hier meer vinden.

 


HAPPINEZ PODCAST

Happinez Magazine asked me: what is an herbalist and what does nature mean to you? I tried to give simple answers to these big questions ;-). And yet I think I will need the rest of my life to answer them, as I am still pondering and experiencing what herbalism and nature really mean.

Answering the question of what nature means to me means first asking the question of what it means to be a human being in a relationship with everything that lives. We live in such a beautiful and complex tapestry of life, one that stretches far beyond the human world and in which we are but a thread. So to find answers I must go beyond human science, opinions, and systematic explanations of life, nature, health, disease, and medicine. Don’t get me wrong. I think it is perfectly human and sensible that we try to make sense of life through all kinds of lenses, from religion to science, but I try not to be limited by them (as far as possible) and let my intuition guide me. My sense of life is bigger than these lenses and yet I struggle to find the right words. I feel strongly that we are beings in a human body, which listens to the laws of nature, which is equipped with wonderful sensory organs, but which offers us only a small glimpse into the realm of the living world while being caught up with human society.

So I start with my own humanness and proceed from there, trying to be a humble and observant student. This is one of the reasons why during my workshops I try to offer the widest possible spectrum of holistic possibilities in which people can immerse themselves, whilst also inviting them to descend into their own body and become an observer of and for the natural world. During my herbal medicine workshops, I try to stimulate an exchange between us as nature’s beings and a plant or animal as nature’s being and move forward from there.

If you would like to you like to explore this with me? You can listen to the Happinez podcast here and there is another Plant Pharmacy workshop planned at the end of August De Peerdegaerdt for which we have some spots available, which you can check out here.

 

 

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.