MR. POOH – HIJ IS ER NOG!

Het is iets meer dan een jaar geleden dat ik me ervan bewust werd dat Mr. Pooh niet eeuwig naast me zou leven. Het klinkt misschien gek en naïef, maar ik was zo van onze tijd samen aan het genieten en het was zo vanzelfsprekend dat ik er voor hem ben, dat ik had weggedrukt dat hij een veel kortere levensduur zou hebben dan ik en dat ik hem hoogstwaarschijnlijk zou overleven.

Maar op 17 augustus 2019 werd ik wakker geschud en gedwongen me af te stemmen op een nieuwe, eigenlijk altijd al aanwezige realiteit. Dat het fysieke bestaan in de vorm zoals we het kennen op aarde eindig is en dus dat mijn rol voor Pooh niet alleen betekende dat ik hem tijdens zijn leven zo goed mogelijk zou dienen, maar dat ik hem ook in zijn laatste levensfase zo goed en zo liefdevol mogelijk zou ondersteunen. Ondersteunen tijdens zijn transitie in het verlaten van dit fysieke rijk. Op die betreffende dag in augustus kregen we te horen dat Pooh twee grote tumoren in zijn buikje had. De diagnose betekende volgens de dienstdoende dierenarts 2 opties: 1. Opereren. Als de tumor goedaardig zou zijn, zouden ze alles eruit halen en de milt verwijderen, als het kwaadaardig zou zijn, zouden ze voorstellen om hem in te laten slapen. In een fractie van een seconde zag ik het allemaal gebeuren. Kleine vriend Pooh, die in zijn korte leven al zoveel had meegemaakt, op een koude, steriele operatietafel, geen bekende geuren, opengesneden en vervolgens veroordeeld tot sterven, of een miltloos leven getraumatiseerd door een intense operatie op zijn oude dag. Optie 2: naar huis gaan en niets doen.

Ik schreef in dit bericht welke keuze ik vervolgens maakte en waarom. Het was een keuze die ging over alles tussen de twee uitersten die de dierenarts had voorgelegd. Over een reis die we samen aan zouden gaan en die niet zou gaan over ziekte, maar over heling en gezondheid. Over… een mogelijkheid. Een mogelijkheid ondersteund door de kracht van kruiden.

Omdat ik eerst wilde weten of het protocol aan zou slaan, wachtte ik een paar maanden met delen wat ik precies aan het doen was. Gelukkig sloeg de behandeling aan en na 4 maanden kon ik bekendmaken welke keuzes ik had gemaakt en welke planten Pooh tot zich kreeg. Daarover schreef ik hier.

In die tijd keerden twee lieve mensen zich tevens tot me met een soort gelijke verhalen over hun hondjes. Dankzij het proces wat ik doorlopen had, kon ik ze wat mogelijkheden meegeven. Geen diagnose of al verlossende behandelplannen, maar ik kon een vinger naar de maan zijn, aangeven dat er nog zoveel meer mogelijk is dan we soms zelf denken of hebben geleerd. Niet altijd, want soms is het gewoon tijd, maar vaak ook wel. Vaak is er meer mogelijk. Vervolgens is het echter wel een uitdaging en kan het een grote puzzel zijn om het juiste behandelplan samen te stellen voor het wezen dat voor je staat. En dat is de reis. Afstemmen op een uniek wezen, verdiepen zoveel je kunt in de aandoening en hoe je het lichaam het beste kunt dienen, en ondersteunen met specifieke kruiden die passen. Hoe, wie, wat, waar? Een groot deel komt dan neer op intuïtie en natuurlijk een basis kennis van de mogelijkheden. Verder ben ik met ontzettend veel mensen gaan praten. Ik sprak met Dr. Pitcairn, met Jesse van The Healing Project en Jan Allegretti. Pooh zijn vaste dierenarts van Natuurlijk Gezonde Dieren stond tevens paraat en vulde met prachtige middelen en behandelingen aan.

Zoals je in het laatste genoemde artikel kunt lezen, kozen we in de basis voor Cannabis. En het is inmiddels alweer 330 dagen dat ik hem een specifieke dosis en combinatie van biologische Cannabis-tinctuur geef. De dosis en samenstelling weet ik met dank aan The Healing Project in Californië. Van Jesse leerde ik over de medicinale eigenschappen van CBD en THC voor honden en met zijn steun ging Mr. Pooh op een weed trip. Naderhand ben ik overgestapt naar de mooiste leverancier van Nederland, die samen met zijn vriendin ook goede vrienden zijn geworden (ik tag ze niet, vanwege veiligheidsoverwegingen). Echte dierenvrienden met hartjes goud.

We zijn nu dus een jaar verder sinds zijn diagnose bij de dierenarts. En ondanks dat er ups en downs zijn geweest, is hij nu inmiddels alweer een tijd stabiel. Een beetje blind, doof en met een raar pootje dat wel. Maar hij is vrolijk, zijn gekke zelf, chill en eet goed. De zomerse warmte was zelfs wonderbaarlijk genoeg een welkome verrassing voor die Spanjaard. Wat een reis, wat een proces. Ik ben ontzettend dankbaar dat dit zo heeft mogen gaan. De planten waren er wederom. Wat een dierbare vrienden. Ik ben benieuwd naar de komende tijd en zal met een open hart paraat staan in dienst van Pooh en Moeder Aarde.

Ik schreef het al eerder en blijf daarbij: Ik ben de afgelopen tijd toeschouwer van de veerkracht van het leven van die harige snoet geweest en kan alleen maar denken wat als we allemaal de handen en voeten worden van Moeder Aarde en daarmee haar ten dienste staan. Volgens mij kunnen op die manier wonderen geschieden, kan er helen wat er geheeld moet worden en kan er een wereld gecreëerd worden waarin ieder wezen (zowel dier, plant als mens) een prachtige rol te spelen heeft.

*Deze foto werd gemaakt door Ernie van Dalen toen we twee jaar geleden voor Dutch Harvest Hemp Tea een Neerlands hennep veld bezochten. Daar kun je hier meer over lezen. Wat bijzonder magisch dat een jaar later Cannabis Pooh zijn redding zou betekenen.


MR. POOH – HE IS STILL HERE

It’s been a little over a year since I became aware that Mr. Pooh wouldn’t live next to me forever. It may sound crazy and naive, but I was so enjoying our time together and it was so natural to be there for him that I had pushed away the knowing that he would have a much shorter life span than me and that I most likely would survive him.

But on August 17, 2019, I was shaken up and forced to tune in to a new, actually always present reality. That physical existence in the form as we know it on Earth is finite, and so my role for Pooh meant not only that I would serve him to the best of my abilities during his lifetime, but that I would also serve him as lovingly as possible in his final stage of life and support him during his transition in leaving this physical realm. On that particular day in August, we were told that Pooh had two large tumors in his belly. The diagnosis meant, according to the on-call vet, 2 options: 1. Operation. If the tumor were benign they would take everything out and remove the spleen, if it were malignant they would suggest putting him to sleep. In a split second I saw it all happen. Little friend Pooh, who had been through so much in his short life, on a cold, sterile operating table, no familiar smells, cut open and then sentenced to death, or a spleen-free life traumatized by an intense operation on his old age. Option 2: go home and do nothing.

In this post I wrote which choice I made and why. It was a choice about all that exitst in between the two extremes presented by the vet. About a journey that we would go on together. A journey not about illness, but about healing and health. About … a possibility. A possibility supported by the power of herbs.

Because I first wanted to know if the protocol would work, I waited a few months to share what I was doing exactly. Fortunately, the treatment was successful and after 4 months I was able to announce which choices I had made and which plants were supporting Pooh. I wrote about them here.

During that time two lovely people also turned to me with similar stories about their dogs. Thanks to the process I went through, I was able to give them some options. No diagnosis or redeeming treatment plans, but I could be a finger to the moon, indicating that so much more is possible than we sometimes think or have learned. Not always, because sometimes it is just time, but often there is.

Often more is possible. However, it is challenging and can be a big puzzle to put together the right treatment plan for the creature in front of you. And that is the journey. The journey of tuning in to a unique being, diving as much as you can into the condition and how best to serve the body, supporting it with specific and matching herbs. How, who, what, where? Much of it comes down to intuition and of course a basic knowledge of the possibilities. I also started talking to a lot of people. I spoke to Dr. Pitcairn, Jesse from The Healing Project and Jan Allegretti. Pooh’s regular natural vet was also present with wonderful resources and treatments.

As you can read in the last mentioned article, we chose Cannabis for the medicinal base. And it has been 330 days that I am giving him a specific dose and combination of organic Cannabis tincture daily. I know the dose and composition thanks to The Healing Project in California. From Jesse I learned about the medicinal properties of CBD and THC for dogs and with his support Mr. Pooh went on a weed trip. Afterwards I switched to the most beautiful supplier in the Netherlands, who, together with his girlfriend, also became good friends (I don’t tag them, due to security reasons). Real animal lovers with hearts of gold.

We are now a year further since his diagnosis at the vet. And although there have been ups and downs he has been stable for a while now. Yes, he is a little blind, deaf and has a strange paw that he wants to gnaw off. But he’s also cheerful, his crazy self, chill and eats well. In fact, miraculously, the summer heat was a welcome surprise to this furry Spaniard. What a journey, what a process. I am very grateful this has happened and that the plants could serve as allies once again. I am curious about the coming period and will be ready with an open heart in service of Pooh and Mother Earth. I said it before: I have been a spectator of the resilience of Pooh’s life and therefor of life and can only think about what if we all became the hands and feet of Mother Earth and thereby serve her. I believe that miracles can happen this way. That what needs to heal, can heal and that a world can be created in which every being (animal, plant and human) has a wonderful role to play.

* This pic was taken by Ernie van Dalen when we visited a Dutch hemp field for Dutch Harvest Hemp Tea two years ago. You can read more about it here. How magical that a year later Cannabis would be Pooh’s rescue remedy.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.